Εργοδότηση Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών) για το Πρόγραμμα SUPREME


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμος του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός/μιας ερευνητή/τριας για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για το Πρόγραμμα SUPREME (developping tools for SUstainable food PRoduction in mEditerranean area using MicrobEs) (Κλ. Α8).

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.