Προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου για το πρόγραμμα OLIVEMIRACLE


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου για το πρόγραμμα OLIVEMIRACLE μέχρι τις 30/04/2019.

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.