Απασχόληση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου
στη Δημόσια Υπηρεσία

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει ένα/μία (1) ερευνητή/τρια για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το έργο «Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture - 3PRO-TROODOS».

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.

Kλείσιμο