Απασχόληση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου
στη Δημόσια Υπηρεσία

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει ένα/μια (1) ερευνητή/τρια για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το έργο «Carobs, the Black Gold of Cyprus: Science meets industry - Black Gold».

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.

Kλείσιμο