Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου
στη Δημόσια Υπηρεσία

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει δύο (2) ερευνητές για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το Πρόγραμμα MAGNET (ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CENTER).

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.

Kλείσιμο