Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου
στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έξι (6) ερευνητές (λειτουργούς) και έξι (6) τεχνικούς για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΙΓΕ για την υλοποίηση του Εθνικού Ερευνητικού Προγράμματος AGRICYGEN.

Τονίζεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ Ι) για κάθε αιτητή/τρια. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για δύο ή περισσότερες θέσεις με ξεχωριστή περιγραφή, θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση τους αριθμούς των θέσεων (π.χ. Λειτουργός θέση 1, Τεχνικός θέση 2 κ.λπ.), ως αναφέρονται στην προκήρυξη πιο κάτω.

Σημείωση:

Kλείσιμο