Τετάρτη, 02/10/2019

Διοργάνωση εκδηλώσεων επίδειξης και εκπαίδευσης για το εργαλείο
υποστήριξης λήψης αποφάσεων ADAPT2CLIMA

Το πρόγραμμα LIFE ADAPT2CLIMA, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2020, στοχεύει στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για με τις μελλοντικές κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στο γεωργικό τομέα στην Κρήτη (Ελλάδα), τη Σικελία (Ιταλία) και την Κύπρο, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών για προσαρμογή των γεωργικών τομέων των τριών νησιών στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε το εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων ADAPT2CLIMA προκειμένου να υποστηρίξει τους γεωργούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (γεωπόνους, βιομηχανία γεωργικών προϊόντων κλπ.) στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιδόσεις των καλλιεργειών, στη διαθεσιμότητα του νερού και στον γεωργικό τομέα γενικά, παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων. Επιπλέον, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας. Τα κύρια σενάρια κλιματικής αλλαγής που εξετάστηκαν αφορούν τις μέσες κλιματικές συνθήκες που αναμένονται για την περίοδο 2031-2060 με βάση τα σενάρια εκπομπών RCP4.5 και 8.5 της IPCC και ως εκ τούτου το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν ακραία κλιματικά σενάρια (ξηρό, υγρό, θερμό, ψυχρό) με βάση το σενάριο εκπομπών RCP8.5, προκειμένου το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής από τους αγρότες σε περίπτωση που παρατηρηθούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες στο εγγύς μέλλον.

Για την επίδειξη και την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στη χρήση του εργαλείου ADAPT2CLIMA διοργανώνονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό RTD Talos συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δύο εκδηλώσεις:

Τις εκδηλώσεις επίδειξης και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν παρακολουθήσουν μεμονωμένοι και οργανωμένοι γεωργοί, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, γεωπόνοι, εκπρόσωποι της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων και γεωργικών χρειωδών, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στις εκδηλώσεις οι οποίες είναι δωρεάν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό RTD Talos http://www.talos-rtd.com/el/homepage και στο τηλέφωνο 22454333.

Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στον σύνδεσμο: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RJZ1PvM0H06h9m2hq9sISQ8nrHGrrRFBt7hwWaLJwoJUNlpHWFE2Q1VPMFNXUVZJMVg0SUZGOFNITy4u

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πιο κάτω επισυνάπτεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων.