Επιστημονικές δημοσιεύσεις του προγράμματος του Υπουργείου Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην Κύπρο, όπως επίσης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΕ για το επεξεργασμένο νερό και την κομποστοποίηση
 1. Νέα επιστημονική δημοσίευση από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ σχετικά με την προσαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης των καλλιεργουμένων ειδών ως εργαλείο για την άμβλυνση των επιπτώσεων των ταχέως μεταβαλλόμενων κλιματικών αλλαγών στον γεωργικό τομέα της Κύπρου.

  Δημοσίευση με τίτλο "Adjustment of Irrigation Schedules as a Strategy to Mitigate Climate Change Impacts on Agriculture in Cyprus" από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ (Δρ. Π. Ντάλιας, Δρ. Α. Χρίστου και Δρ. Δ. Νεοκλέους) στο επιστημονικό περιοδικό Agriculture, σχετικά με την αναγκαιότητα προσαρμογής των προγραμμάτων άρδευσης των κυριότερων καλλιεργούμενων ειδών στην Κύπρο υπό το πρίσμα των ταχέως μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών.

 2. Νέα επιστημονική δημοσίευση από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ (Δρ. Α. Χρίστου, Δρ. Π. Ντάλιας) και τον ΛΓΕΑ΄ Δρ. Γ. Παπαδαυίδ με τίτλο "Ranking of crop plants according to their potential to uptake and accumulate contaminants of emerging concern".

  Δημοσίευση με τίτλο "Ranking of crop plants according to their potential to uptake and accumulate contaminants of emerging concern" από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ (Δρ. Α. Χρίστου, Δρ. Π. Ντάλιας) και τον ΛΓΕΑ΄ Δρ. Γ. Παπαδαυίδ στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research (IF. 4.7), σχετικά με την κατάταξη των καλλιεργούμενων ειδών ως προς τη δυνατότητά τους να προσλαμβάνουν και να βιοσυσσωρεύουν ρύπους αναδυόμενου ενδιαφέροντος.

 3. Νέα επιστημονική δημοσίευση από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ (Δρ. Π. Ντάλιας, Δρ. Α. Χρίστου) με τίτλο "Low-cost post-treatments improve the efficacy of hydrochar as peat replacement in growing media".

  Δημοσίευση με τίτλο "Low-cost post-treatments improve the efficacy of hydrochar as peat replacement in growing media" από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ (Δρ. Π. Ντάλιας, Δρ. Α. Χρίστου) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Environmental Chemical Engineering, σχετικά με τη χρήση του υδροκαρβούνου (hydrochar) για την αντικατάσταση της τύρφης ως υποστρώματος για την ανάπτυξη φυτών.

 4. Νέα επιστημονική δημοσίευση από τον Δρ. Α. Χρίστου και τον Δρ. Μάριο Κυριάκου (ΑΛΓΕ) με τίτλο "Uptake and bioaccumulation of three widely prescribed pharmaceutically active compounds in tomato fruits and mediated effects on fruit quality attributes".

  Δημοσίευση με τίτλο "Uptake and bioaccumulation of three widely prescribed pharmaceutically active compounds in tomato fruits and mediated effects on fruit quality attributes" από τον Δρ. Α. Χρίστου και τον Δρ. Μάριο Κυριάκου στο επιστημονικό περιοδικό Science of the Total Environment (IF. 4.6), σχετικά με τις επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τομάτας σαν συνέπεια της πρόσληψης και βιοσυσσώρευσης σε αυτούς επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων. Το άρθρο εντάσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 5.6 με τίτλο "Διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον και αξιολόγηση των κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση επεξεργασμένων υγρών εκροών αστικών λυμάτων για άρδευση" και έγινε με τη συνεργασία της ερευνητικής ομάδας της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Βασίλη Φωτόπουλου (ΤΕΠΑΚ).