ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Χρήσιμες Πληροφορίες
 

Έχει αποδειχθεί ότι ο έλεγχος της συχνότητας άρδευσης με βάση την ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες των φυτών χωρίς να γίνεται σπατάλη νερού και λιπασμάτων, λόγω της υψηλής συσχέτισης της ηλιακής ενέργειας με τη διαπνοή των φυτών. Η συχνότητα της άρδευσης καθορίζεται από την εξατμισοδιαπνοή (η οποία εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις παραμέτρους των φυτών) και την αρδευτική δόση (εξαρτάται από το υπόστρωμα και την ποιότητα του νερού άρδευσης). Στην περίπτωση που η συχνότητα άρδευσης ελέγχεται από ολοκληρωτή ηλιακής ακτινοβολίας, το άθροισμα της ηλιακής ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για την έναρξη της άρδευσης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

ΣRad= {Q x λ x (1 - dr)}
Kc x etr

Όπου ΣRad: άθροισμα ηλιακής ακτινοβολίας (kJ/m2), Q: αρδευτική δόση (L/m2), Kc: φυτικός συντελεστής ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, etr: ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας που αναλώνεται με την εξατμισοδιαπνοή με τιμές 0.3-0.9 (μέση τιμή ≈0.65), λ: λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού (2450 kJ/kg), dr: επιθυμητό ποσοστό απορροής.

Για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται τα πυρανόμετρα και μέσω ενός ειδικού προγραμματιστή άρδευσης εκφράζεται η ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (π.χ. kJ/m2). Όταν η αθροιστική ηλιακή ενέργεια φθάσει σε ορισμένη τιμή αναφοράς, ενεργοποιείται η άρδευση και αρχίζει να αθροίζεται ξανά για την επόμενη άρδευση. Στην πράξη όταν ξεκινά μια νέα καλλιέργεια και τα φυτά είναι μικρά ο παραγωγός συνήθως ορίζει μια μεγάλη τιμή της τάξης των 1800-2700 kJ/m2 και κάθε εβδομάδα μειώνεται με συστηματικό έλεγχο του κλάσματος απορροής. Η τιμή αναφοράς αναπροσαρμόζεται κατόπιν ελέγχου του κλάσματος απορροής (25-35%) και μπορεί να συνδυάζεται με ένα άλλο σύστημα ελέγχου της άρδευσης (π.χ. προκαθορισμένους χρόνους), ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπου επικρατεί χαμηλή ηλιοφάνεια και λειτουργεί σύστημα θέρμανσης ή ακόμα και τους θερμούς μήνες όπου ενδέχεται να διενεργείται πότισμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

(1 Wh/m2 = 3600 J/m2 = 0,36 J/cm2)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος