Υπολογιστής Κόστους Παραγωγής, Κέρδους και Τιμής Πώλησης Απλού Προϊόντος
Είδος Δαπάνης Ευρώ (€)
Ενοίκιο εδάφους
Αμοιβή μόνιμων υπαλλήλων
(ακαθάριστες απολαβές)
Αμοιβή εποχικών υπαλλήλων
(ακαθάριστες απολαβές)
Σπόροι/Φυτά
Λιπάσματα/κοπριά
Φυτοφάρμακα
Καύσιμα και λιπαντικά
Αμοιβή ξένων μηχανημάτων
Συντήρηση ιδίων μηχανημάτων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων
Ασφάλιστρα καλλιέργειας
(π.χ. Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης)
Κτηνίατρος
Φάρμακα/βιταμίνες για ζώα
Αγοραζόμενες ζωοτροφές
Σπερματέγχυση
Ηλεκτρική ενέργεια (ρεύμα)
Τέλη ύδρευσης ζώων
Αρδευτικά τέλη
Δαπάνες πιστοποίησης
(π.χ. EurepGAP/GlobalGAP)
Υλικά συσκευασίας
Δαπάνες εμπορίας/μάρκετινγκ
Άλλες δαπάνες
Συνολικές δαπάνες  
Υπολογιστής 1 Υπολογιστής 2
Παραγωγή
(κιλά, τόνοι, δέσμες, κεφαλές)
Κόστος παραγωγής προϊόντος
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
 
Τιμή Πώλησης
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
Κέρδος
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
 
Κέρδος (%)  
Περιθώριο κέρδους (%)  
Παραγωγή
(κιλά, τόνοι, δέσμες, κεφαλές)
Κόστος παραγωγής προϊόντος
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
 
Κέρδος
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
 
Κέρδος (%)  
Επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους (%)
Τιμή Πώλησης
(ευρώ ανά κιλό ή τόνο ή δέσμη ή κεφαλή)
 
ΟΔΗΓΙΕΣ

Επεξηγήσεις/διευκρινίσεις
 • Απλό προϊόν: κλάδος παραγωγής με ένα μόνο προϊόν, π.χ. ντοματοκαλλιέργεια, μόσχοι κρεατοπαραγωγής.
 • Αμοιβή ξένων μηχανημάτων: είναι η μηχανική εργασία, δηλ. η πληρωμή σε τρίτους για τη χρήση μηχανημάτων, π.χ. γεωργικού ελκυστήρα.
 • Ζωοτροφές: δε συμπεριλαμβάνονται οι ιδιοπαραγόμενες.
 • Κόστος παραγωγής προϊόντος: εάν ο παραγωγός πουλά στην τιμή αυτή δε θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά (τιμή ισορροπίας).
 • Κέρδος (%): αποτελεί προσαύξηση στην τιμή. Στην αγγλική ορολογία αναφέρεται ως mark up. Είναι το κέρδος ως ποσοστό του κόστους.
 • Περιθώριο κέρδους (%): είναι διαφορετικό από το κέρδος και στην αγγλική ορολογία αναφέρεται ως gross margin. Είναι το κέρδος ως ποσοστό της τιμής πώλησης και σ’ αυτό πρέπει να στηρίζεται ο παραγωγός.
Εξισώσεις
 • Κόστος παραγωγής προϊόντος = Συνολικές Δαπάνες / Παραγωγή
 • Κέρδος (ευρώ) = Τιμή Πώλησης - Κόστος παραγωγής προϊόντος
 • Κέρδος (%) = [Κέρδος (ευρώ) / Κόστος παραγωγής προϊόντος] * 100
 • Περιθώριο Κέρδους = [Κέρδος (ευρώ) / Τιμή Πώλησης] * 100
 • Τιμή Πώλησης = Κόστος παραγωγής προϊόντος / [1 - (Περιθώριο Κέρδους / 100)]
Βασικές προϋποθέσεις
 • Συνολικές δαπάνες > 0
 • Περιθώριο Κέρδους < 100
Υπολογιστής 1

Να χρησιμοποιείται όταν η τιμή πώλησης καθορίζεται από τρίτους (π.χ. χονδρέμπορες).

Οδηγίες
 1. Καταχωρίστε τις δαπάνες σας. Μπορείτε να παραλείψετε οποιοδήποτε κελί δε σας αφορά. Δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, να συμπεριληφθούν στις «Άλλες δαπάνες».
 2. Καταχωρίστε τη συνολική παραγωγή του προϊόντος σας.
 3. Καταχωρίστε την τιμή πώλησης.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποτέλεσμα».
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά» εάν επιθυμείτε να μηδενίσετε τον υπολογιστή.
Υπολογιστής 2

Να χρησιμοποιείται όταν έχετε τη δυνατότητα να καθορίζετε το περιθώριο κέρδους σας και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Οδηγίες
 1. Καταχωρίστε τις δαπάνες σας. Μπορείτε να παραλείψετε οποιοδήποτε κελί δε σας αφορά. Δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, να συμπεριληφθούν στις «Άλλες δαπάνες».
 2. Καταχωρίστε τη συνολική παραγωγή του προϊόντος σας.
 3. Καταχωρίστε το επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τις συνθήκες της αγοράς, τον ανταγωνισμό, την προσφορά και τη ζήτηση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποτέλεσμα».
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά» εάν επιθυμείτε να μηδενίσετε τον υπολογιστή.
© 2016 Iνστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - Κλάδος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΕπικοινωνία: info@ari.gov.cy | www.ari.gov.cy