Χρήσιμες Πληροφορίες
 

Ουσιαστικά η λίπανση βασίζεται στην αρχή του ισοζυγίου των θρεπτικών η οποία επιβάλλει τη συνεκτίμηση των εισροών και εκροών σε αναφορά πάντοτε προς τις απομακρυνόμενες ποσότητες από το χωράφι. Οι τιμές των απομακρυνόμενων ποσοτήτων θρεπτικών και δη του αζώτου έχουν βρεθεί, με τη συμβολή πολλών ερευνητών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές και τα διαθέσιμα στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών συντάχτηκε ο πίνακας που επισυνάπτεται για να χρησιμοποιηθεί με τη βοήθεια των επιπρόσθετων λεπτομερών εξηγήσεων που παρατίθενται ως εργαλείο στον καθορισμό των αναγκών κάθε καλλιέργειας σε άζωτο, σε συνάρτηση με την απόδοση και τις υδατικές ανάγκες.

Εδώ όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι η ποσότητες του αζώτου που απαιτούνται για την κάθε καλλιέργεια και οι ποσότητες του αζώτου που πρέπει να εφαρμοστούν ως λίπανση δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Το πραγματικό ποσό που εφαρμόζεται ως λίπανση είναι συνήθως υψηλότερο από το ποσό που απαιτείται από την καλλιέργεια και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της απομάκρυνσης Ν και προσθέτοντας το Ν των απωλειών (π.χ. από έκπλυση, απονιτροποίηση, αεριοποίηση κλπ.). Επίσης για το υπολογισμό των λιπαντικών αναγκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέραν των δεδομένων του Ν του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (π.χ. καρπού ή κονδύλου) και τα δεδομένα, αν είναι διαθέσιμα, των αναγκών σε Ν τμημάτων του φυτού που δεν απομακρύνονται. Σε πολλές περιπτώσεις όμως θεωρείται ότι το Ν που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των ριζών ή άλλων τμημάτων του φυτού που δεν απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή γίνονται διαθέσιμα στο φυτό από το ίδιο το έδαφος και δεν υπολογίζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως το φυτό χρειάζεται να έχει διαθέσιμο στο έδαφος την αναγκαία ποσότητα αζώτου για τη βλάστηση και την καρποφορία του.

Σε αδρές γραμμές οι λιπαντικές ανάγκες σε Ν μιας καλλιέργειας καθορίζονται από τα πιο κάτω:

  1. Ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο
  2. Διαθέσιμο άζωτο από το έδαφος
  3. Απομάκρυνση Ν με τη συγκομιδή
  4. Απώλειες (εκροές)
  5. Αποδοτικότητα πρόσληψης Ν

Η εκτίμηση των ποσοτήτων Ν που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή υπολογίζονται με βάση α) τη συγκέντρωση του Ν στο φυτικό ιστό (π.χ. kg Ν / t παραγωγής), και β) το μέγεθος της παραγωγής. Υπογραμμίζεται όμως ότι η συγκέντρωση των αζωτούχων οργανικών ενώσεων στο φυτό μπορεί να μην είναι ανεξάρτητη του μεγέθους της παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση επομένως και η ποσότητα του Ν που απομακρύνεται από μία καλλιέργεια δεν θα είναι ευθέως ανάλογη της παραγωγής. Βιβλιογραφικά στοιχεία για την παραπάνω σχέση δεν είναι πάντα διαθέσιμα.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος